Runsten Vg101, L1962:486 i Flo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti(?) kuml þessi eptir Dag, fôður sinn, góðan þegn. Ásbjôrn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 101), av granit(?) med inströdda ljusare kvartspartier.1,5 m hög, 0,45-0,55 m bred och 0,30-0,45 m tjock. Den står fastmurad på en sten ca 0,3 m hög och av ungefär samma bredd och tjocklek som nedre delen av runstenen. Runorna är 0,14-0,16 m höga. Inskriften är vänd mot öster. Det ena hörnet av runstenens nedre del var borta redan när stenen murades fast på sin nuvarande plats. Stenen är bevuxen med mossor och lavar. Cementfogningen börjar släppa, speciellt vid foten. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... reste detta minnesmärke efter Dag, sin fader, en god tägn. Asbjörn (högg runorna) ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flo socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lövskogsbevuxen bergssluttning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 8 m VNV om väg."
Vill du se flera runstenar i Flo socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.32308
Longitud: 12.538767
Lämnings-ID: L1962:486
Riksantikvarieämbetets ID: Flo 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg101, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Bragnum
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Flo
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:486