Runsten G95, L1976:5420 i När
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"óraðit(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, horn bländeskiffer, 0,75 m h, 0,45 m br och 0,25 m tj. På stenens NV sida finns en inskrift, i en rad uppifrån och nedåt utan ramlinjer. Runornas höjd är 10-11 cm. De är tydliga. Inskri ft: uradpit, tolkas som oråd. I samband med flyttningen av stenen på träffats en grav. Se fornl 40. Se skiss i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i När socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Strandtomt. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m VSV om skiftesväg och 7 m NNV om ägogräns samt 10 m S om åkerhörn (ängshörn). "
Vill du se flera runstenar i När socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.221713
Longitud: 18.624074
Lämnings-ID: L1976:5420
Riksantikvarieämbetets ID: När 132:1
Sveriges runinskrifter: G95, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Siglaifs
Placering:
Föremål: Sten med runristning
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: När
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:5420