Runristning L1976:6595 i Tingstäde
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Sentida runristning i rest sten av granit, 1,1 m h, 0,65 m br (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,25 m tj. På den mot NV vända sidan är inhugget en mansfigur med eleverad stång och två granar på stenig mark. Figurerna omges av en längs näsan hela kanten löpande band slinga med inhuggna runor enligt skiss i boken. Röjningsytan stäl lvis vittrad och otydlig. Stenen står fastmurad i större block. S och nr 1 är: 2) sTensträng, ca 110 m l, bestående av 0,3-0,6 m s t stenar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tingstäde socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SÖ-sluttning av moränplatå. Hagmark. Skogsmark. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"31 m ÖNÖ om åkerhörn. "
Vill du se flera runstenar i Tingstäde socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.742962
Longitud: 18.626594
Lämnings-ID: L1976:6595
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstäde 134:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Tingstäde
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6595