Runristning L1975:970 i Vamlingbo
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hembygdsmuseum bestående av boningshus, ladugård, smedja och tröskhus. Förklarades som byggnadsminne. 16 m Ö 15cg N om ägogrän s, 23 m N 15cg Ö om SV hörnet på ladugård, 24 m VSV om ägogräns ä r. 2) Svärdsslipningssten, sandsten 0,7x0,25x0,15 m. På stenen är 4 sliprännor, fördelade på tre av stenens fyra sidor, 0,7 m l, 5 -6 cm br och 2-5 cm dj. Ligger på toppen av stenmur. Stenen har t idigare legat invid en brya, N om Petsarve, raä 154. Meddelat av ortsbo. 1 m Ö 30cg N om nr 2 är 3) Svärdslipningssten, sandsten, 0,6x0,5 m och 0,15 m tj. På stenen är 3 fragmentariska sliprännor , 0,55-0,6 m , 7-8 cm br och 2-4 cm dj. Står lutad mot stenmur. T roligen är fynplatsen lika med raä 44:2. 8 m Ö 30cg N om nr 3 och 14 m VSV om ägogräns är 4) Gravklot, granit, 0,35x0,2 m. Ligger på toppen av stenmur. Utefter mur på gårdsplanen är uppställda. 5 -9) Väghållningsstenar, sandsten och kalksten. Samtliga stenar är ifrån Vamlingbo sn. På boningshusets bottenvåning finns 10) Ruin skrift, runstensfragment, sandsten ca 15x10 cm och 7 cm tj. Fyndp latsen. På boningshusets övervåning förvaras 11) Runinskrift, spi söverstycke, sandsten. Inskriften är sentida och inristad tidigas t 1968 då spisöverstycket tillverkades. I en mindre monter på bot tenvåningen i boningshuset förvaras 12) Lösfynd, stridsyxa (halv) 10 cm l, 4 cm br och 3 cm tj slipad. 13) Lösfynd, ringspänne, br ons 5-6 cm i diam. Välbevarad. 14) Lösfynd, hängsmycke, silver me d ögla, 2 cm i diam. Genombruten ornering. 15) Lösfynd, silvermyn t, arabiskt 2 cm i diam. 16) Lösfynd, nyckel, brons, 8-9 cm l. Se bild i boken. Nr 12-16:s fyndplatser är okända."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vamlingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Vamlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.991595
Longitud: 18.246891
Lämnings-ID: L1975:970
Riksantikvarieämbetets ID: Vamlingbo 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Vamlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:970