Runristning G107, L1976:2850 i Garde
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Garða/Garde kirkja ein af várum kirkjum. Ok þar hafa verit margir prestir. Biðið fyrir Nikulásar sál ... Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir laurfian. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1 a. Gravhäll, kalksten 1,85x0,85-0,91 m (Ö-V) Längs den S långs idan är inom en 80 cm l bård (rakt band) inristat: Se ristning i boken."Olav från Robbenarve" Runhöjd 7 cm 0,25 m N därom och i mitten är inhugget två figurer. Se skiss i boken. Stenens yta vittrad. Flyttad i sen tid från ursprunglig plats en 5 m SV om den S portalen (punkt 1 b) I N smygen av V portan är 2 a. Runristning om 3 rader. På N väggen av (vapen hus) torntinnare är 2 b. Runristning 1 rad. V därom finns inristat figurer: 2 båt ar (skepp) 1 djur m m. På Ö väggen av tornrummet och 0,3 m N om i ngångsbåge är 2 c. Runristning 1 rad. Runhöjd 3 cm de sista teckn en mycket otydliga. På S sidan av ingångsbågen är 2 d. Runristnin g. 1 rad. Runhöjd 2 cm. Se Jansson-Wessen nr 107 d. Otydliga figu rer därunder 0,2 m ovanför är ytterligare en runrad: delvis otydl ig 0,5 m V därom är ormliknande figurer. På N sidan av ingångsbåg en är 2 e. Runristningar i form av spridda tecken och i V delen f ågel och stjärna. anm Fortsättning Garde kyra nr 124 126."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Garde socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkobyggnad och kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 1 m N om predikstol i SV hörnet av koret. "
Vill du se flera runstenar i Garde socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.317165
Longitud: 18.582079
Lämnings-ID: L1976:2850
Riksantikvarieämbetets ID: Garde 27:2
Sveriges runinskrifter: G107, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Garda kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Putsinskrifter
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Garde
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:2850