Runsten Vg56, L1962:7447 i Källby
Även känd som Källby hallar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Styrlakr/Styrlaugr setti stein þenna eptir kaur, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 56), sandsten, 3,1 m hög, 1,43 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m tjock. Inskriften vetter åt SSÖ. Runslingan finns i högra kanten och är 1,8 m hög. Runhöjd 16-18 cm. Resten av stenens yta upptas av en mansfigur (Tor med styrkebältet?). Stenen är imålad med rött (1984). Runstenen står eventuellt på en stensättning vars S och V del dock är helt borta. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades stenen till sin nuvarande plats från Skälvums by 1669 där den legat som brosten över en bäck. Runstenen står ca 10 m NNV om runstenen Vg 55 (Källby 23:3). Enligt Västergötlands runinskrifter och Helmer Gustavson (rapport till RAÄ 18/11, 1974) lyder inskriften: "Styrlag (?) satte denna sten efter Kår, sin fader." Uppmålad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Källby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På krönet av rullstensås (N-S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I S delen av gravfältet Källby 23:1."
Vill du se flera runstenar i Källby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.506792
Longitud: 13.315527
Lämnings-ID: L1962:7447
Riksantikvarieämbetets ID: Källby 23:2
Sveriges runinskrifter: Vg56, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Källby ås
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Källby hallar -
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Källby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:7447