Hällristning L1959:685 i Husaby 🇬🇧
Foto av Hällristning L1959:685 i Husaby
Foto av Hällristning L1959:685 i Husaby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 4,5 x 4 m (NV-SÖ), bestående av 4 skeppsfigurer, 2 fotsulor, 3 skålgropar och 1 skålformig fördjupning, fördelade inom två områden. I NV är det ena koncentrationen, ca 4,5 x 2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 2 skålgropar och 1 skålformig fördjupning. Skeppsfigurerna, av enkellinjetyp, är 30 - 130 cm l, konturhuggna och med bemanningsstreck. Skålgroparna är runda, 4 - 5 cm diam och 0,5 cm dj. Den skålformiga fördjupningen, liknande en jättestor skålgrop, är närmast rund, 66 cm diam och 5 cm dj med tydlig kant. I SÖ är den andra koncentrationen, 1 x 0,5 m (NÖ-SV) bestående av 2 fotsulor, 1 skepp och 1 skålgrop, Fotsulorna är 25 cm l och 12 cm br, båda konturhuggna med tvärstreck på mitten. Skeppsfiguren, av enkellinjetyp, är ca 60 cm l med dubbla stävstreck, utan bemanningsstreck, konturhuggen. Skålgropen är 6 cm diam och 2 cm dj. Hällristningarna är belägna på en flat, mycket vittrad berghäll i marknivå. Fler ristningar kan finnas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flackt kalkberg i marknivå. Grusplan på tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om S hörn av ekonomibyggnad och 11 m ÖNÖ om infart."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.533205
Longitud: 13.322962
Lämnings-ID: L1959:685
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 162
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5a5f659f-4383-470c-8183-97f8a4a97423