Hällristning L1960:2326 i Göteborgs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 4,5x2 m (NÖ-SV), bestående av ca 10 skepp och ca 20 älvkvarnar samt en osäker solhjulsliknande figur. Skeppen är 0,25-0,4 m l. Alla utom två har tydliga bemanningsstreck, hos det tydligaste syns ett par vara förlängda och kunna eventuellt bilda annan figur. Ett "skepp" är vänt åt "fel" håll och har en ögleliknande figur. Detta kan utgöra figur av annan typ. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Den osäkra solhjulsliknande figuren är 0,2 m diam och otydlig. Ristningarna är grunt huggna och delvis svåra att se. Ristningsytan är närmast triangulär i grå, delvis lös och täljstenshaltig bergart. Ytans SSÖ begränsning utgörs av en 0,1 m dj, glacialt bildad ränna i bergssluttningen. Mindre isräfflor i hällen går i det närmast parallellt med denna och försvårar tydningen av figurerna. Den uppmättes på kvällen under relativt gynnsamma förhållanden."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Göteborgs socken i Göteborg kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande häll i S delen av bergshöjd ovanför bergkant mot lermark. Hagmark med impediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om industristaket (Ö-V), 6 m NÖ om stengärdesgård (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Göteborgs socken eller Göteborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.703005
Longitud: 11.852718
Lämnings-ID: L1960:2326
Riksantikvarieämbetets ID: Lundby 316:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Göteborg
Socken: Göteborgs
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2326