Runsten Sö55, L1985:787 i Blacksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan ok son sinn Hefni. Var til Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. Guð hjalpi sálu þeira. Brúni ok Slóði þeir ristu stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravfält, bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 reststen, 1 hög och 6 runda stensättningar.Den resta stenen, numera kullfallen, ligger 5 m Ö om runstenen,av grå granit, 3.1 m l och 0.9 m br (avsmalnande mot spetsen)och 0.35-0.4 m tj. Stenen är framförallt mot spetsen,skarpkantad.Stenen är ditflyttad (ATA dnr 3521/49).Högen i gravfältets V del är 7 m diam och 0.5 m h. Talrika0.2-0.4 m st stenar i ytan. Grop i mitten 1 m diam och 0.2 mdj.De runda stensättningarna är 4-9 m diam och 0.1-0.5 m h.Övertorvade med enstaka 0.2-0.4 m st stenar i ytan. Tvåstensättningar har mittsten (?), 0.9 m st och 0.1 m h resp 0.8 mst och 0.5 m h. En stensättning har ett 1.5x1 m st och 0.7 m hblock på den NV delen. En stensättning är osäker och svår attbegränsa.I S delen har påförts röjningssten.Väg i V kanten av gravfältet är en 65 m l (ÖNÖ-VSV), 5 m br och0.7-1 m dj.Vägens VSV del är tydligast. Mot ÖNÖ vidgas den och försvinner ini nutida vägbank. Mycket osäker. Eventuellt ytterligare en litenhålväg mellan högen och runstenar.Inom gravfältet är:2) Runsten, av grå granit, 2.8 m h, 1.3 m br (SSÖ-NNV), någotavsmalnande uppåt, och 0.4-0.5 m tj. Inskriften vetter mot N.Runhöjden är 8-11 cm och 0.5-1 cm dj inhuggna.Stenen är sprängd i ett flertal delar i början av 1800-talet ochlagad med cement.Inskriften lyder:Torsten lät resa denna sten efter sig själv och sin son Hävner.Till England hade den unge kämpen farit. Blev sedan hemma tillsorg död.Inuti runslingan är ett konstrikt kors. Runstenen står på enblack förhöjning, 7 m diam och 0.2-0.3 m h. Övertorvad. Bakomrunstenen ligger två 2 m l stenar som stöd. Ö om runstenen är engrop 1 m diam och 0.2 m dj. Svårt att avgöra som det är restenav en stensättning eller ett stöd för runstenen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (barrskog)."
Vill du se flera runstenar i Blacksta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.959747
Longitud: 16.61634
Lämnings-ID: L1985:787
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 34:2
Sveriges runinskrifter: Sö55, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bjudby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Slode (S); Brune (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:787