Runsten Sö360, L1985:1250 i Blacksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn Þorbjôrn, son Hrúts(?). Farinn var í far-nki. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hög, 10 m diam och 1.2 m h. I ytan syns enstaka 0.2-0.4 m ststenar. På toppen är en övertorvad 0.8 m l och 0.2 m tj sten.Runt kanterna är sten. Ytan är smågropig och lätt ojämn. NÖdelen av högen är något skadad genom breddning av vägen. I SSVkanten är en 1 m l, 0.4 m br och 0.2 m dj grop.6 m S om nr 1 är:2) Runsten, av grå granit, 1.7 m h, 1.4 m br (NV-SÖ) och 0.55 mbr vid basen (toppen 0.18-0.2 m br).Inskriften vetter mot NÖ.Runhöjden är 11-13 cm, intill 0.5 cm dj inhuggna. Strax nedanförmitten är en spricka genom hela stenen. Inskriften som ärinskriven i två parallella runslingor med ett kors i mittenlyder:TORSTEN RESTE DENNA STEN EFTER SIN BRODER TORBJÖRN SON AV RUT(?).HAN HADE FARIT....Stenen är flyttad från en plats på andra sidan vägen, omedelbartN om tomtgränsen (RAÄ-nr 52).10 m VSV om runstenen är en husgrund med spismursrest i NV delen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot SÖ av moränrygg (NV-SÖ). Skogsmark (gles blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SV om väg."
Vill du se flera runstenar i Blacksta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.964546
Longitud: 16.605682
Lämnings-ID: L1985:1250
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 1:2
Sveriges runinskrifter: Sö360, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bjuddby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1250