Runsten Vg131, L1962:2548 i Grolanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórðr. {Hic iacet Thordo}. Bjôrn lét gera stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 130), gnejs, 2,4 m hög, 0,75 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,15 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Inskrift på den mot SSÖ vettande, tämligen släta sidan. Stenen står i N delen av ett jordblandat röse, 2,5 x 2,5 m och 0,4 m högt, ditlagt kring stenen vid restaureringen 1934. Stenen återupprestes och platsen iordningställdes 1934. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket god ung man. Tryggve(?) högg(?) (runorna).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grolanda socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack moränsträckning (SV-NÖ). Åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m SÖ om väg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vg131, L1962:2548 i Grolanda:
"En äldre lantbrukare omtalar att stenen för ca 100 år sedan skulle ha tagits till ett ladugårdsbygge vid Simonstorp men återforslats till sin nuvarande plats."
Vill du se flera runstenar i Grolanda socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.086383
Longitud: 13.421457
Lämnings-ID: L1962:2548
Riksantikvarieämbetets ID: Grolanda 19:1
Sveriges runinskrifter: Vg131, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Sjögerås
Placering:
Föremål: Kistlockformad gravhäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Grolanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2548