Runsten SöFv1993;229, L1985:5881 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bótviðr ok ... reistu merki ... ... bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, rödaktig granit, 1.75 m h, 1.05 m br vid basen(NNÖ-SSV) och 0.3-0.6 m h. Runhöjd 7-14 cm. Ristningen vettermot ÖSÖ. Övre och SSV kanten avslagen och saknas. - Korsprydd.0.25 m NNV om 1:2) Rest sten, granit, 1.6 m h, 0.6 m br vid basen (NNÖ-SSV) och0.55 m tj. Rektangulär genomskärning, upptill avsmalnande.5 m VNV om 2:3) Stensättning (?), närmast rund, 12 m diam och 0.3 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.3-1,2 m st. Ut mot NNÖoch i kanten några större stenar och block intill 2.5 m st.Bitvis synlig kantkedja? 0.1-0.2 m h av 0.5-0.9 m st stenar. -Stensättningen är bevuxen med tre tallar och rönnsly.Ca 35 m SV om nr 3 är:4) Stensättningen, rund 7-8 m diam och intill 0.3 m h. Övertorvadmed enstaka 0.2-0.7 m st stenar synliga i ytan. I Ö och Nkantkedja (?) ca 0.1 m h av 0.3-0.8 m l stenar. Omschaktad iytan. Beväxt med tre tallar och rönnsly.5 m NV om nr 4 är:5) Stensättning, oregelbunden, närmast rund 5-6 m diam och intill0.2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka intill 1 m st stenar.Bevuxen med 1 tall.Intill och V om 5 är:6) Stensättning närmast rund, 6 m diam och 0.5 m h. Övertorvad. Imitten en grop ca 4x3 m st (Ö-V) och 0.5 m dj. I gropen ärtalrika intill 0.5 m st stenar. Bevuxen med en tall coh fyragranar.5 VNV om 3 är:7) Hög (?) 4 m diam och 0.5 m h. I mitten en grop 2 m diam och0.7 m dj.1951 upptäcktes rundstenen samt den resta stenen som båda lågkullfallna. De restes båda där de låg.I samband med byggandet av väg E 3 undersöktes 6stensättnigsliknande lämningar ca 50 m S om 511, 1-3. Dessatolkades som sentida. I anslutning till anhoppningarnapåträffades brand- och sotlager tolkade som förhistoriskaboplatslager. Dock var dessa mycket förstörda av en stentidatorpbebyggelse. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränrygg. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.387317
Longitud: 16.526569
Lämnings-ID: L1985:5881
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 511:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1993;229,
Plats: Årby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:5881