Runsten U873, L1943:5047 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þingfastr lét reisa stein þenna at Holmgeir, fôður sinn góðan, Guð hjalpi sál hans, bónda Ingu. Balli risti stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,35 m hög, 1,6 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,55 m tjock. Avsmalnande uppåt. Lutar svagt åt S och stödes av en järnstång. På N sidan ristningen. Runhöjd 7-8 cm. Följande text finns på en tavla V om stenen: "Runsten med inskrift från 1000-talet. Tingfast lät resa denna sten efter Holmger sin gode fader. Ingas man. Gud hjälpe hans själ. Balle ristade denna sten. Runstenen stod ursprungligen vid Örsundåns utlopp i Alstasjön. 200 m SÖ om sin nuvarande plats. Den tjänade som vägmärke där den gamla Eriksgatan korsade Örsundet. Runmästaren Balle har signerat ett tjugotal ristningar i Västmanland, SV Uppland och Södermanland." Uppmålad 1981. Uppmålad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ sluttningen av liten moränkulle, skogsudde i åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S om landsväg, (Ö-V) 11 m S om liten körväg. (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743404
Longitud: 17.282882
Lämnings-ID: L1943:5047
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 66:1
Sveriges runinskrifter: U873, (Upplands runinskrifter)
Plats: Örsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5047