Runsten U837, L1942:3643 i Nysätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Holmgeirr(?) ... Ingvars(?) lið. Guð hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rest av runsten, ljus gråsten, 0,75 m h, 0,25 m tj. 1,52 m h iÖ-V. Rektangulär genomskärning. På N sidan ristningen. Runhöjd 10-10,5 cm. Stenen är avslagen samt spräckt på mitten. Lutar svagtåt S. Endast en mindre del av runslingans nedre del är kvar. Enl.uppgift av hr A. Vallin, Mosta, har runstenen tidigare stått 43m N 10cg Ö om den plats, där den nu står. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blockrik N-sluttning från berghöjd (rygg), Ö-V, med moränavlagringar, skogsmark. Lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m Ö 29cg S om brukningsväg, 5 m SV om åkerkant. 9 m S om spetsen av i åker utskjutande, trubbig udde."
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749408
Longitud: 17.255924
Lämnings-ID: L1942:3643
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 98:1
Sveriges runinskrifter: U837, (Upplands runinskrifter)
Plats: Alsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Äskil 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3643