Runsten U813, L1943:1786 i Hjälsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Víkingr(?) lét reisa stein at ... ... son r--nuktr. Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ljusgrå granit, 1,05 m hög, 0,7 m bred (NNV-SSÖ), 0,3 m tjock. Ristningen på VSV sidan. Fragmentet står uppstöttat av smärre stenar och lutar mot en jordfast sten i ÖNÖ. Enligt uppgift ligger troligen rester av runstenen i gårdens brunn. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Viking(?) lät resa stenen efter ... son ... Gud hjälpe hans själ." Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg (NV-SÖ), skogsdunge, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m N 40cg V om NV knuten på ekonomibyggnad."
Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.685416
Longitud: 17.414681
Lämnings-ID: L1943:1786
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 17:3
Sveriges runinskrifter: U813, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume (A); (Ödkume (A) oriktig attribution av Brate); Balle (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1786