Runsten U753, L1942:2070 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingigerðr lét reisa stein at Þorleik, bónda sinn góðan, ok at Jôrund ok at Ábjôrn. Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 2,3 m h, 1,25-0,75 och 0,5 m tj. Avsmalnande uppåt.Inskrift på S sidan. Runstenen lutar 15cg mot S. 6 664. R. 618. Ca 6 m 170cg om nr 1 är: 2) Stensträng, ca 330 m l och vinkelformig (huvudsakligen NV-SÖ-V). Strängen är enskiktad, 1 m br och 0,1-0,3 m h, samt består av i allmänhet 0,4-0,7 m st stenar. Enstakastörre stenar, 1-1,5 m st ingår dock. Strängen är delvis belamradmed odlingssten särskilt i partiet längs åkerkanten S om runstenen. NÖ om runstenen är strängen (streckat på flygfotobilden) mycket otydlig. Enstaka sprängstenar ligger invid åkerkanten. Delvisnågot osäker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning. moränmark. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m SV om åkerkant, 10 m NNV om åkerkant (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657677
Longitud: 17.2593
Lämnings-ID: L1942:2070
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 151:1
Sveriges runinskrifter: U753, (Upplands runinskrifter)
Plats: Litslena prästgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2070