Runsten U738, L1941:5821 i Villberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... sinn, son Holmfasts/Holmfastar ... Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, endast vänstra övre hörnet kvar. 0,8 m h, 0,55 m b (NNV-SSÖ) 0,3-0,4 m tj. Inskriptionen på VSV-sidan. Uppställd på en oregelbunden sten 1,4x0,7 m och 0,4 m h. Fastcementerad i block. Funnen i husgrund och upprest under 1900-talets första hälft. Runhöjd 4-6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-delen av moränrygg (N-S). Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m 70cg om landsväg (170-370cg)."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626183
Longitud: 17.276144
Lämnings-ID: L1941:5821
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 1:1
Sveriges runinskrifter: U738, (Upplands runinskrifter)
Plats: Villberga by
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5821