Runsten L1943:8449 i Härnevi 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:8449 i Härnevi
Foto av Runsten L1943:8449 i Härnevi
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hjalmdís ok Þorsteinn reistu steina þessa eptir Nokka. Eiríkr hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,68 m h, 1,10 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,4m tj. Ristningen på N sidan. Runstenen är söndersprängd, men nulagad med cement och järnkrampor. Restaurerad 1926 och 1943 gm fornvårdaren O A Öberg. Inskrift enl Wessén-Jansson 1953: "Hjämdis och Torsten reste dessa stenar efter Nocke. Erik högg"Inga andra stenar kunde ses i omgivningen 1980. Enl Wessén-Jansson 1953 står stenen sannolikt på ursprunglig plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härnevi socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S delen av huvuddalgång intill och S om bäck. Åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m ÖNÖ om dike (sockengräns) och 65 m Ö 45cg S om korsning avsamma dike och bäck."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708394
Longitud: 17.052654
Lämnings-ID: L1943:8449
Riksantikvarieämbetets ID: Härnevi 46:1
Sveriges runinskrifter: U1165 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rotbrunna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med ljusröda inslag
Runristare: Erik (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härnevi
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3ceb1d52-f69d-4239-b742-d3760d25105a