Runsten U1159, L1942:6364 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Lafsi ok ... ok Þorbjôrn ok Ulf.../Ulfr ... ok Fastbjôrn, þeir létu hôggva ... fôður sinn. En Œpir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensblock, granit, 4,5x4 m (NNÖ-SSV) och 1,6 m h. Runhöjd7-10 cm. Inskrift på den mot ÖSÖ vettande, tämligen plana sidan.Blocket är delvis sönderkilat i VNV delen. Ifylld med rött. Starkt söndervittrad ristningsyta nedtill. U 1159. 2) Uppgifter om gravar. Enl R Dybeck 1876 skall "invid honom =130:1 finnas en 14x8fot stor, fyrsidig stensättning och en 3 fot lång, liggande stensamt flera mer eller mindre skadade stensättningar och kullar. Inga spår därav kunde upptäckas 1980. Den tidigare och på ek kartan1961 markerade ängen NV därom är 1980 till större delen uppodladoch har flera röjningsrösen, vilka bör kontrolleras. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö kanten av flack höjdrygg. Betesmark. Enbuskage."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m VSV om väg och 9 m SÖ om åker."
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.757278
Longitud: 16.994587
Lämnings-ID: L1942:6364
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 130:1
Sveriges runinskrifter: U1159, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skensta, marstallen
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Grovkornig granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6364