Runsten L1944:4148 i Altuna
Foto av Runsten L1944:4148 i Altuna
Foto av Runsten L1944:4148 i Altuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,85 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,25-0,5 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 3-8 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen har förut varit placerad ca 100 m S om fornborgen (196:54) vid Billerstena. Se inv nr 107. Revinv - 80: Stenen är med sin S sida placerad mot en björk. Denna har med tiden gjort att stenen starkt lutar mot N. För att förhindra att den ska falla har en kätting dragits runt trädet och stenen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidbjörn och Karlung och Ärenger och Nase läto resa denna sten efter Ärenbjörn, sin käcke fader." Den ornamentala utsmyckningen har i hög grad tilldragit sig forskningens uppmärksamhet. Uppmålad 1984. Skyltad. 14 m NNÖ om runstenen är en sten 0,37x0,50-0,40 m (N-Ö) st och 0,70 m h. På toppen har den en 0,1 m hög ängel av järn. Stenen står i en sentida uppförd hög, 5 m diam och 1,2 m hög. Grusbeväxt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av moränhöjd. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S 35cg Ö om grusgång och ca 30 m N 10cg V om hushörn (V slottshörnet)."
Vill du se flera runstenar i Altuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.809844
Longitud: 16.970315
Lämnings-ID: L1944:4148
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4148