Hällristning L1944:8399 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning med 1 skepp, 40 cm l, försänkt. Vittrat, otydlig och grunt. I plan del av bergklack mot SV. 115 m NÖ-ÖNÖ om manbyggnaden på Hemsta 2:1, ca 26 m NÖ om åkerkant och 4 m V om kant av stensättning. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplandshällristningar 1976. Anm. Nr 350 b utgår, då denna stensättning är identisk med raä 232:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och V kant av berghäll i moränhöjd med berg i dagen. Barr-och lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m NÖ åkerkant och 8 m V om stensättning raä 232:1."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.591222
Longitud: 17.150553
Lämnings-ID: L1944:8399
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 350:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8399