Hällristning L1944:8378 i Bred
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9x2 m (NV-SÖ) med 2 skepp och 12 älvkvarnar. Skeppen är 85-175 cm l. Den mindre är fragmentariskt. Älvkvarnarna är4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 4 är ordnade i rad. I mot NNÖ sluttande, jämn häll. Rev 1980: Endast älvkvarnar säkert identifieradevid besiktningtillfället.Ändring Dnr 672/73"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bred socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbunden betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"110 m N om manbyggnaden på Boda 1:2, 32 m S om tomtgräns och ?m V om väg."
Vill du se flera runstenar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.661434
Longitud: 16.89353
Lämnings-ID: L1944:8378
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 136:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8378