Hällristning L1944:8274 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x1 m (Ö-V) med 1 skepp, 1 obestämbar figur och1 älvkvarn. Skeppet är 46 cm l. Den obestämbara figuren är oval med ekrar, 55x45 cm, mycket grunt ristad. Älvkvarnen är 5 cm diamoch 0,5 cm dj. Otydlig. I mot VSV svagt sluttande häll på lågt berg. Skogsmark. 230 m ÖNÖ om åkerhörn. Specialinventering Kjellénoch Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt VSV sluttande häll i V delen av moränavlagrad höjd, invidmoränslätt och grund dalgång i SV."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m 115cg om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617206
Longitud: 17.150494
Lämnings-ID: L1944:8274
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 337:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8274