Hällristning L1944:8157 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5,45x1,4 m (NNV-SSÖ) med 3-4 skepp, 4 fotsulor,1 ring, ca 25 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj och 1 avlång försänkning. Skeppen är 24-34 cm l, 2 mycket grunt ristade.Fotsulorna är 22-29 cm l, mycket grunt ristade. Ringen är 6 cm diam. 2 älvkvarnar är förenade med en ränna, 8x6 cm och 0,5 cm dj.Den avlånga försänkningen är 11x5 cm och 1 cm dj. 5 m 350cg om 1och 10 m 10cg om väg är: 3) Stensättningsliknande lämning, någotovalt rundad, ca 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. Beväxt med i SV kanten en asp samt några enbuskar och lövsly. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack berghäll i något S sluttande moränmark mot moränslätt (Ö-V) i S. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 16 m NV åkerhörn och 3 m 10cg väg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61389
Longitud: 17.159052
Lämnings-ID: L1944:8157
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 325:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8157