Hällristning L1944:8124 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1 m (N-S) med 1 människofigur, 26 cm l. Dessutom finns en båglinje, möjligen rest av skepp samt 4 osäkra älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. I mot V sluttande häll. Moränbunden betesmark. 350 m ÖNÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:4, 60 m SSV om lada. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande häll av moränavlagrad bergklack. Flack moränmark, som i V sluttar ned mot dalgång (NV-SÖ). Hagmark och åkerkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SSÖ åkerkant samt ca 50 m 215cg lada (SÖ hörn)."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606804
Longitud: 17.137073
Lämnings-ID: L1944:8124
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 383:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8124