Hällristning L1944:7955 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Hällristning, 1,3x1,1 m (Ö-V) med 1 skepp, 1 avlång fördjupningoch 2 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet ärofullbor dat, 50 cm l (N 20cg V-S 20cg Ö). Den avlångafördjupningen är 16 x7 cm (NÖ-SV) och 2 cm dj. Ca 10 m SSVdärom är ett vattenhål vid bergfoten. ca 30 m SSÖ om nr 1 är:2) Kulturlager(?), difffust, upp till 0.15 m tj, innehållandekraftigt skärvig sten, enstaka kolbitar samt fragment av brändlera. Påträffat i schaktprofil längs en 60 m l sträcka(NNV-SSÖ), ungefärligt markerad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Uppe på hällkant intill och ÖNÖ om dalgång. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m ÖNÖ om åkerkant och 60 m NV om backens S spets."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.599524
Longitud: 17.140575
Lämnings-ID: L1944:7955
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 390:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7955