Hällristning L1944:7953 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x2,5 m (NÖ-SV) med 1 skepp, 2 ringkors och 24älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet är 36 cm l. Ringkorsen är 16 och 25 cm diam. 9 älvkvarnar ordnade i rad. I berghäll. 280 m SV om boningshuset på Boglösaby 8:5. 6,5 m SSÖ om åker utskjutande bergspets och 2 m VSV om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ sluttning av berghäll i NÖ delen av mycket flack moränhöjd. Grund dalgång i Ö. Hagmark, åkerkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VSV hällkant mot åker och 6,5 m SSÖ om N ände av häll."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.590751
Longitud: 17.176915
Lämnings-ID: L1944:7953
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 268:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7953