Hällristning L1944:7876 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2,4x1,2 m (N-S) med 3 skepp och 6 älvkvarnar.Skeppen är 53-63 cm l. Älvkvarnarna är 5-10 cm diam och 0,5-1,5 cm sj. I höll. 15 m NNÖ om 1: 2) Älvkvarnsyta, 2,2x1,5 m (NNV-SSÖ)med 13 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Några är osäkra. I häll. Betesmark. 125 m NNÖ om manbyggnaden på Boglösaby 8:5,23 m SSV-S om i åker utskjutande bergudde och 58 m SSÖ om SÖ hörnet av ladugård. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg i NÖ delen av moränhöjdsplatå med berg i dagen. Hagmrk."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 12 m 95cg om SÖ hörnet av nybyggyd förrådabyggnad samt 23 m SSV om i åkeroch hagmark utskjutande bergrygg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.593738
Longitud: 17.180676
Lämnings-ID: L1944:7876
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 273:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7876