Hällristning L1944:7805 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,2x1 m (N-S) med 3 skepp och några obestämbara figurer. Skeppen är 23-35 m l. Ett är försänkt. De obestämbara figurerna är 10-30 cm l sannolikt delar av skepp. I mot NÖ svagt sluttande del av flack bergrygg. 230 m SSÖ om manbyggnaden på Rickeby4:4, 15 m SSV om åkerkant vid rundat hörn och 4 m N om ägogräns.Specialinv Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NÖ sluttande berghäll i N kanten av flackt moränavlagrat höjdområde med berghällar, invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i VNV-NNV. Hagmark invid skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m 390cg ägogräns, 15 m 250cg rundat åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61108
Longitud: 17.144484
Lämnings-ID: L1944:7805
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 355:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7805