Hällristning L1944:7732 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,85x0,85 med 2 skepp, 57 och 80 cm l. Det mindre försänkt. I översida av mot ÖNÖ avtoppad häll. Omedelbart ÖNÖom stensättning. 12 m N-NNV om 1: 2) Hällristning, 2,10x0,5 (ÖNÖ-VSV) med 1 skepp, 49 cm l, försänkt, och 1 älvkvarn, 6 cm diam och 1 cm dj. I häll. 810 m NV-NNV om manbyggnaden på Boglösaby 1:14:1 5:1 10:1, 23 m VNV om S hörnet av öppen betesmark och 16 m VSV om kant av öppen betesmark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghällar i NÖ kanten av moränrygg (NNV-SSÖ) i Ö delen av moränhöjdsområde, i Ö gränsande till moränslätt och dalgång (NNÖ-SSV)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 20 m VNV hörn i åker och 15 m VSV åkerkant. 2) 16 m VSV åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602082
Longitud: 17.168026
Lämnings-ID: L1944:7732
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 363:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7732