Hällristning L1944:5783 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 6x4 m (ÖSÖ-VNV) med 1 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppet, beläget i S delen av ytan, är 62 cm l, grunt ristat.Älvkvarnarna är 2-9 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 14 älvkvarnar, 2-3cm diam bildar en rektangulär figur 6x17 cm, bestående av 2 rader med 7 älvkvarnar i varje rad. I översida och mot V sluttande del av häll. 10 m Ö om 1: 2) Älvkvarnsyta, 0,14x0,05 m, med 2 älvkvarnar, 4 cm diam och 0,5 cm dj. På en angränsande häll, på sluttning mot V. Vid besiktningstillfället kunde älvkvarnarna identifieras. Skeppet kunde även urskiljas i regn. I anslutning till källarna är i den av svin sönderbökade marken talrika skärvstenar 0, ?m st. Dessa härrör troligen från en av svin helt sönderbökad skärvstenshög/förekomst intill och S om hällristningarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll med brant sluttning mot N i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6-7 m S om gångstig."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70969
Longitud: 17.246466
Lämnings-ID: L1944:5783
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 68:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5783