Hällristning L1944:5722 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning 1,9x1,55 m (N-S) med 1 skepp och 4 älvkvarnar. Skeppet är 110 cm l, försänkt och djupt ristat. I mot sluttande bergyta. Några bemanningsstreck samt figur i N delen av skeppet. 10,75 m ÖSÖ om 1: 2) Älvkvarnsyta, 1,05x0,3 m (Ö-V) med 8 älvkvarnar. Några vittrade. I översida av berghäll. Skogbeväxt bergrygg. 500 m NNV om manbyggnaden på Berg (Stora Berg) och 80 m V-VSV om boningshuset på Långbacken. 0,5 m N om nr 1 är: 3) Hällristning, med 1 skepp? 0,5 m l, grunt ristad kontur. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg med moränavlagringar, skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 32 m N 18cg Ö om åkerhörn, 20 m V om gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.713973
Longitud: 17.244745
Lämnings-ID: L1944:5722
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5722