Hällristning L1944:5182 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, i tämligen plan SV sluttning av jordfast sten,trekantig, 3,5x2,25 m (NV-SÖ), 1,25 m h. Ytan är 1,65x0,75 (N 40cg Ö-S 40 V). Ristningen består av 1 skepp och ca 20 älvkvarnar. Tämligen djup ristning. Skeppet är 0,65 m l. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-1 cm dj. Tvärs över ristningen går en naturlig spricka i stenen. 3,5 m S 40cg Ö om nr 1 är:: 2) Älvkvarnsförekomst,i en oregelbunden fördjupning i SV delen av jordfast sten, 2x1 m(NÖ-SV), intill 0,5 m h. Ytan är 0,4x0,2 m (NÖ-SV). Förekomstenbestår av fyra älvkvarnar, 5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. 2 m V omnr 1 är: 3) Jordkällaregrund. Fylld av skräp. Möjligen överlagradskärvstenshög? Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Jordfast sten i mycket flack moränhöjd mot svag N-sluttning. Hagmark (betesmark)."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.725649
Longitud: 17.194894
Lämnings-ID: L1944:5182
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5182