Hällristning L1944:3052 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x2,3 m (NNÖ-SSV) med minst 5 skepp, 2 ormfigurer och 7 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 35-55cm l. 1 är försänkt. Ormfigurerna är 40-60 cm l. I mot NNV sluttande, isrepad häll. Skogsbryn. 300 m SV om manbyggnaden på Rickeby 4:4 och 10 m SÖ om åker. 11 H 2f. EK 9 10 1927. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV sluttande häll i NV delen av flackt moränavlagrad höjdområde, invid moränslätter och grund dalgång i V-NV-N. Kanten av barr och lövskogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m 160cg åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61084
Longitud: 17.140443
Lämnings-ID: L1944:3052
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 96:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3052