Hällristning L1944:2925 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 4,5x2 m (N-S) med 4-5 skepp och ca 10 älvkvarnar. Skeppen är 30-55 cm l, grunt ristade, 1-2 skepp är försänkta. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-1 cm dj. I översida mot N svagt sluttande del av liten bergrygg. Åker. 315 m SSV om manbyggnaden på Rickeby 4:2, 40 m N om åker och ägogränsen mot Rickeby 4:4 och13 m V om åker. 11 H 2f EK 1929. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten moränavlagrad bergklack i moränslätt och invid grund dalgång åt VSV. Åkerholme i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m S åkerkant och 10 m V åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615373
Longitud: 17.143715
Lämnings-ID: L1944:2925
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 92:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2925