Hällristning L1944:2842 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning rund 11 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,4-0,7 m st stenar, samt några intill 1,0 m st block.Kantkedja?, delvis synlig i NÖ, 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. Ytterbegränsningen ställvis något oklar. Beväxt med några enbuskarsamt i SV delen täta buskage av slån. 2 m N om nr 1 är 2) Hällristning, 10x8,5 m (NÖ-SV) med 10 skepp, 4 människofigurer med ringkropp, 1 ringkors, 2 ringar och 40 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 30-100 cm l, 2 är försänkta och djupt ristade. Människofigurerna är 23-27 cm l, 3 är stående i rad. Ringkorset är 14 cm diam. Ringen är 34 cm diam, delvis vittrad. I mot N svagt sluttande häll. Betesmark, moränkulle. 240 m SSÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:2 och 11 m V om vägen Rickeby-Övre Rickeby. 11H 2f. EK 1928. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av liten moränlagrad bergklack, i moränslätt och invid grund dalgång i VSV."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 16 m 280cg väg, 23 m V om dike vid Ö vägkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616067
Longitud: 17.149038
Lämnings-ID: L1944:2842
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 70:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2842