Hällristning L1944:2668 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning, rund, 16 m diam och 0,4-0,6 m h. Övertorvad, med i ytan måttligt med 0,3-0,5 m st kännbara stenar. I mitten ettblock, 2x4 m st (N-S) och 2 m h. Kantkedja, synlig i N-Ö-S, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,7 m l stenar. I V delen är den yttre begränsningen något oklar. Beväxt med 1 tall, 2 granar, någon enbuske samt nyponbuskar. 2,5 m 125cg om nr 1 är: 2) Hällristning med 1 skopp, 283 cm l (ev 315 cm). I något repad, sprucken häll. Hagmark. 360 mSV om boningshuset på Gåde 1:3, 30 m Ö om åker och 2,5 m ÖSÖ omstensättning. 11 H 2f EK 18.9 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. 40 m 140cg om nr 1 är:3) Stensättning, oregelbundet rundad, 6 m diam och 0,3 m h. Fyllning, delvis övertorvad, av 0,4-0,8 m st stenar. Kantkedja i SÖ-SV-NV, 0,3-0,6 m h av 0,6-0,9 m l stenar. Stensättningens fyllningär gles och utrasad, främst i N-Ö delen, där den underliggande hällen blottas, och där även kantkedjan saknas. Ca 25 m 160cg om nr 1, och på ett flackt krön i bergryggen, är ett ca 1,5 m st block. Runt detta kan i torvytan kännas stenar, men pga hög markvegetation kan det ej bedömas om det är en fornlämning eller inte. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränbunden mindre bergrygg, (NNV-SSÖ). Sänka och dalgång i Ö-SÖ. Hagmark och blandskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 22 m 70cg om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612899
Longitud: 17.207759
Lämnings-ID: L1944:2668
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 30:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2668