Hällristning L1944:2629 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:2629 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:2629 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, inom ett 12x5 m (VNV-OSO) stort område är hällbilder bestående av ca 16 skepp, 1 människofigur, 1 dubbelspiral, 2 fotsulor, 8 fragmentariska ristningar och 2 skålgropar. Dessa utgörs av: Hällristning, 3,1x2,1 m (SSO-NNV), bestående av 8 skepp, 1 människofigur, 1 dubbelspiral och 4 fragment. Skeppen är 10-112 cm l av dubbellinjetyp, två med bemanningsstreck. Två skepp är fragmentariska. Människofiguren är 160 cm l, konturhuggen med svärdsslida och armarna "höfter fäst". Benen är till stor del bortvittrade. Dubbelspiralen är 21x33 cm stor och grunt huggen. Fragmenten är 12-18 cm l. Belägen längst ner på NV-sluttande häll. 1,4 meter SO om hällristningen är: Hällristning, 2,3x1,0 m (ONO-VSV), bestående av 4 skepp och 1 fragment. Skeppen är 40-140 cm l av dubbellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck. Samtliga fragmentariska. Fragmentet är 17 cm l. Belägen mitt på den NV-sluttande häll. 1,7 meter SSO om hällristningen är: Hällristning, 2,0 x 0,8 m (NNO - SSV), bestående av 3 skepp och 3 fragment. Skeppen är 42-50 cm l, två av dubbellinjetyp varav ett med bemanningsstreck och kryss-spant. Ett skepp är helt uthugget med bemanningstreck. Fragmenten är 9-30 cm l. Belägen på hällens plana krön. 1,5 meter ONO om hällristningen är: Hällristning bestående av 1 skepp, 30 cm l, av dubbellinjetyp samt fragmentariskt. Belägen på plan hällyta. 2,9 meter Ö om hällristningen är: Hällristning, 0,5x0,3 m (Ö-V), bestående av 2 fotsulor och 2 skålgropar. Fotsulorna är 26-28 cm l och 11 cm br samt parställda. En är fragmentarisk. Skålgroparna är 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällens ONO-sluttning. 2 meter SSV om hällristningen och på hällens SO-del är: Grop, 40x35 cm stor och 8 cm dj. Skålgropsliknande men kan också vara en naturbildning som möjligen förbättrats (RAÄ dnr 3.4.2-3659-2013). Permanent imålning med röd färg 2001 och 2003 av S-G Broström."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N ände av moränhöjd med berghällar, invid moränslätt och grund dalgång (ÖNÖ-VV) i VNV-NNV. Hagmark i kanten av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"180 m SSÖ-S om manbyggnaden på Rickeby 4:4. 11 m SSÖ-S om åkerhörn och 10 m SV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611237
Longitud: 17.144211
Lämnings-ID: L1944:2629
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 298:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2629