Hällristning L1944:2599 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsyta, 4x1 m med ca 15 älvkvarnar Dessa är 4-7 cm i diam och 1-2 cm dj. I häll. 17,5 m V om 1: 2) Hällristning med 1 skepp, 37 cm l. I svacka i häll. Skogsmark. 180 m ÖSÖ om boningshuset på Kärrby 5:2 D (L:a Ilund) och 8 m S om åker. 11 H 2f EK 30.8 1955. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N sluttande hällar i N änden av flackt moränbundet bergshöjdsområde. Dalgångar i V och NÖ-Ö. Blandskog, invid tidigare åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 8 m S om tidigare åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614243
Longitud: 17.181415
Lämnings-ID: L1944:2599
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 25:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2599