Hällristning L1944:2594 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 5x5 m, bestående av 5 hällristningsytor (A-E) ,ed sammanlagt 6 skepp, 1 uthuggen yta och 20 skålgropar. Hällristning (A), 2,6x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 1 uthuggen yta och 13 skålgropar. Skeppen är 15-47 cm l och av dubbellinjetyp, därav 3 med bemanningsstreck, 1 är fragmentariskt. Den uthuggna ytan är 9x6 cm stor, prickhuggen. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällansats mot SV. 1,1 m NV om yta (A) är: Hällristning (B), bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 1-1,5 cm dj, liggande tätt intill varandra. Belägen på plan hällavsats. 2,8 m VNV om yta (A) är: Hällristning (C), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 1 cm dj. Belägen på avsats mot SV. 1,6 m V om yta (A) är: Hällristning (D), 1,5x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällens SV-sluttning. 1,9 m SV 0m yta (A) är: Hällristning (D), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på hällens SV-sluttning. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-2904-2014) Äldre beskrivning: Numret överfört till Boglösa sn nr 131. Se detta nummer. Se även skannat dokument för beskrivning vid inventering år 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällavsats i SV delen av liten bergshöjd mellan dalgångar. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I SV kanten av åkerholme och 5 m NÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594513
Longitud: 17.146279
Lämnings-ID: L1944:2594
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 132:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2594