Hällristning L1944:2552 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 10x5 m (Ö-V) med 1 skepp och ca 15 älvkvarnar.Skeppet är 50 cm l. I häll. 6 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 4,5x2,5 m (NÖ-SV) med 2 skepp, 1 fotsula?, 55 älvkvarnar och 2 avlångafördjupningar. Skeppen är 40-72 cm l, fragmentariska. Fotsulan,vilken är osäker och fragmentarisk, är 20 cm l, konturristad. Älvkvarnarna är 3-10 cm diam och 0,5-3 cm dj. De långa fördjupningarna är 8-13 cm l och 4 cm br. I låg, plan, sprucken häll. Offerbruk. Vid hällens rengöring hittades kopparmynt och knappnålar. 8 mSÖ om 2: 3) Älvkvarnsförekomst, 37x6 cm (NV-SÖ) med 2 älvkvarnar.Dessa är 4-6 cm diam och 0,5-1,0 cm dj. I låg häll. 35 m 365cg om 1 är: 4) Älvkvarnsförekomst, 1,5x1,5 m med 5 älvkvarnar. Dessaär 5-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I plan häll i marknivå. Moränrygg i betesmark. 270 m VSV om N boningshuset på Gåde 1:3, 85 m S om infartsvägen till Hagtorp och 18 m Ö om åker. Moränrygg i betesmark. 270 m VSV om N boningshuset på Gåde 1:3 och 47 m Ö om åkerhörn. 11 H 2f EK 1928.Specialtillverkning Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällor vid krön av mycket flack bergrygg i falck morämnmark. Svag sluttning mot grund dalgång i SÖ. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22:1) 42 m N om åkerkant och ca 50 m 70cg om gräns mellan betesmark och åkerimpediment."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615145
Longitud: 17.206655
Lämnings-ID: L1944:2552
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 22:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2552