Hällristning L1944:2435 i Boglösa
Även känd som Rickebyhällarna, övre
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 8x6 m (NÖ-SV) bestående av 61skepp, 5 fotsulor, 14 människofigurer, 12 djurfigurer, 1 obestämbar figur, 14 fragment, 2 rännformade fördjupningar, 10 rännor och 74 skålgropar. Skeppen är 15-23 cm l, 26 av dubbellinjetyp, varav 17 med bemanningsstreck därav 2 med spantstreck och 2 med lurblåsare. 7 är av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck, 26 är helt uthuggna varav 17 med bemanningsstreck därav ett med lurblåsare. Ett skepp har dekorerat skrov. Fotsulorna är 23-27 cm l och 10-12 cm br. Samtliga är kontorhuggna med sandalband varav en med dubbla sandalband. 2 är parställda. Männiksofigurerna är 12-28 cm l, 2 är av strecktyp och 8 har helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 11-46 cm l, samtliga av strecktyp varav 2 tvåbenta och 10 fyrbenta. 2 av djuren är sammankopplade till ett tvåspann med tömmar. Ringfigurerna består av ringkors, 15 cm diam, en ring med "pinne" 16 cm diam, samt en ring runt en skålgrop, 7 cm diam. "Tjurhornet" är 11x9 cm. den obestämbara figuren är 50x19 cm. Fragmenten är 4-24 cm l. De rännformade fördjupningarna är dels en vinkelformad 50x5 cm, dels en rak, 21x4 cm. Rännorna är 5-22 cm l, 5 av dem är delvis kopplade och utgår ifrån skålgropar och en sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 72 runda, 2-8 cm diam och 0,5-3 cm dj, 2 skålgropar är avlånga, 13-21 cm l, 5 cm br och 1-1,5 cm dj. Dokumenterades under hällristningsvård med spritbehandling,kompletteringsimålning samt en informationsskylt. (RAÄ dnr 3.4.2-4571-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 7,5x7 m (Ö-S) med 60 skepp, 1 ringkors, 5 fotsulor, 10 människofigurer, 8 djurfigurer, några obestämbara figurer och ca 37 älvkvarnar. Skeppen är 40-120 cm 1. Ringkorset är 18 cm diam. Fotsulorna är 15-20 cm l. Människo- och djurfigurerna är 20-30 cm l. Två djurfigurer är hopspända med tömmar. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. I häll. Permanent imålning med röd färg 2001, förbättrningsmålad 2002 och hela hällen igen 2003 av S-G Broström."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i N delen av större flackt moränhöjdsområde, invid moränslätt och grund dalgång (ÖSÖ-VSV) i N-NV. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Skogsbryn. 230 m SSV om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 90 m SSÖ om väg och 5 m VSV om åker."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611
Longitud: 17.141978
Lämnings-ID: L1944:2435
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 73:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Rickebyhällarna, övre -
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2435