Hällristning L1943:8385 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning i välvd, sprucken och skrovlig översida av fasthäll. Ytan är 2,8 x1,3 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 1skepp, 1 fotsula? och ca 20 älvkvarnar. Skeppet är 0,4 m l.Grunt rista t. Fotsualn är 0,22 m l grunt ristad. Älvkvarnarnaär 5-10 cm dia m, 0,5-2 cm dj. 3,6 m S 20cg Ö om nr 1:2) Hällristning i svag, s enare brant VSV-sluttning av sammahäll. ytan r 4,1x1,8 m (NV-SÖ) . Ristningen består av 1 skeppoch ca 10 älvkvarnar. Skeppet är c a 0,6 m l. Grunt ristat.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 2,8 m Ö 35cg S omnr 2:3) Älvkvarnsförekomst i tämligen pla n översida av samma häll,ytan är 0,7x0,3 m (NV-SÖ). Förekomsten består av ca 3älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Mellan nr 1 och 2 är entriangelpunkt inhugge. Älvkvarnarna identifierade. S keppet påytan nr 2 mycket otydligt.4) I VNV delen, i sluttningen av hällen är 1 obestämbar figur,bestående av en längre böjd linje, ca 15 cm l, med en mindreböjd linje, ca 5 cm l, utgående i rät vinkel från mellerstadelen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i moränrygg (NV-SÖ), åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om ägogräns och 6 m Ö om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688624
Longitud: 17.220915
Lämnings-ID: L1943:8385
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 70:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8385