Hällristning L1943:8191 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i välvd ryggyta 400-200cg och dess 80cg sluttning.Ytan är 9,3x3,5 m (NV-SÖ). Ristningnen består av ca 6 skepp, 2tr ädfigurer, 1 figur av koncentriska cirklar, ca 7 avlångafördjupn ingar och ca 50 älvkvarnar. Skeppen är 0,4-0,75 m l ochdjupt ris tade. Trädfigurerna är 0,7 och 0,65 m h. Ett trädutgår från ett skepp. Tämligen djupt ristade. Figuren avkoncentriska cirklar, 3 till antalet, är 23x21 cm. En halvbågformad figur är ansluten t ill den yttersta cirkeln 14x11 cm.Samma cirkel är med en linje f örbunden med det träd, som utgårfrån skeppet. Tämligen djupt ris tat. De avlånga fördjupningarnaär 10x6-25x10 cm och 1-3 cm dj. Ä lvkvarnarna är 4-9 cm diam,0,5-2,5 cm dj. Fyra älvkvarnar är för enade två och två med enränna.Det största skeppet i NNV är delvis helt uthugget. Längst i SSÖär 1 slipad oval fördjupning, 22 x 14 cm (SÖ-NV) och 1 cm dj. SÖkortsidan överskär hällkant. Belägen nära krönet av hällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergrygg 400-200cg i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m 380cg om kanten av bergryggen och 1,25 m SV om kanten av bergryggen."
Vill du se flera runstenar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.673968
Longitud: 17.178844
Lämnings-ID: L1943:8191
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 41:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8191