Hällristning L1943:8041 i Härnevi 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:8041 i Härnevi
Foto av Hällristning L1943:8041 i Härnevi
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i tämligen plan översida av jordfast sten, närmastrektangulär, 1,4x1 m Ö-V och 0,8 m h, 0,45 m ovan mark. Ytan är 0,95x0,6 m ÖSÖ-VNV. Ristningen består av en yxliknande figur och ca 20 älvkvarnar. Den yxliknande figuren är 0,43x0,15 m och 1-1,5cm dj. Älvkvarnarna äro 5-8 cm diam och 1-2 cm dj. Stenens position har ändrats något i samband med vägarbete. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härnevi socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Jordfast sten i låg höjdsträckning, å åkerkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SSV om landsväg, 6 m N om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.712462
Longitud: 17.067932
Lämnings-ID: L1943:8041
Riksantikvarieämbetets ID: Härnevi 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härnevi
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/af1f49fa-3161-4b95-8f4f-574a30a0e911