Hällristning L1942:5787 i Tillinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
""Stensättning" består helt av odlingssten. Hällristning 4x3,5 m(NÖ-SV) l flyttblock (mått som ovan) och 1-2 m h. Bestående av 1männoskofigur, 1 obestämbar figur och ca 195 älvkvarnar. Människofiguren i (NV hörnet) är 30cm h och starkt fallisk. Den obestämdbara figuren (i SV hörnet) är ca, 27 cm l och 2-10 cm br. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Ett tiotal är avlånga 12-18x3-10 cm. Ristningarna täcker hela ovansidan av den SÖ sluttande blocket. Rev 1980: Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flyttblock i Ö hörnet av åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart SV om NV om åkerkanter."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.679746
Longitud: 16.952548
Lämnings-ID: L1942:5787
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 167:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5787