Hällristning L1942:3591 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x1,6 m (Ö-V) med 2-3 skepp ca 150 älvkvarnar. Flertalet är små och tätt grupperade. Skeppen är 22-25 cm l. Ett har spant- och bemanningsstreck. I mot NNÖ sluttande ovansida av block. Betesmark. 110 m SV om manbyggnaden på Ullstämma 1:3, 1 m VNV om kraftledning, intill och NNV om gärdesgård. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flyttblock i svagt SSÖ-sluttningen av moränhöjd. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m VNV om elektrisk kraftledning (NNÖ-SSV) samt intill och NNVom gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.642766
Longitud: 17.260573
Lämnings-ID: L1942:3591
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 299:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3591