Hällristning L1942:3346 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 15x5 m (N-S) bestående av: 1) Hällristning i svagt välvd översida av bergrygg, sluttande mot N. Ytanär 6,5x2,85 m(N-S). Ristningen består av ca 12 skepp och ca 50 älvkvarnar. Skeppen är 0,0,35-1,2 m l. Djupt ristade. Älvkvarnarna är 4-12 cm diam, 0,5-4 cm dj. 3 m N 30cg V om nr 1: 2) Älvkvarnsförekomst i välvd NNV-sluttning av samma häll. Ytan är 1,55x0,55 m (N-S). Förekomsten består av ca 10 älvkvarnar, 4-6 cm diam, 0,5-1 cm dj. 5,15m S 40cg Ö om nr 1: 3) Älvkvarnsförekomst i ojämn, svag Ö-sluttning av samma bergrygg. Förekomsten består av 1 älvkvarn, 5,5 cm diam, 0,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av samt N sluttande bergrygg (NNV-SSÖ), betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1. NNV ända ca 5 m SSÖ om åkerkant (ÖNÖ-VSV). Nr 2. 7 m VSV om åker, 2-3 m SSÖ om åker. (NNV-SSÖ.)"
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.652774
Longitud: 17.288723
Lämnings-ID: L1942:3346
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 221:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3346