Hällristning L1942:3292 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i välv översida och slutnning mot Ö-N av fast häll.Ytan är 3,10x2,5 m (N-S). Ristningen består av 11 skepp, 2 figurer av koncentriska cirklar (den ena har 3 cirklar, den andra 2 cirklar), 1 trädfigur, stående i ett skepp och ca 7 älvkvarnar. Skeppen är 0,35-0,80 m l. Grunt till tämligen djupt ristade. Figurerna av koncentriska cirklar är 0,16 resp 0,12 cm diam. Tämligen djupt ristad. Älvkvarnarna är 9-11 cm diam, 0,5-4 cm dj. Ristningenhittad i oktober, 1925 av Valter Eriksson, Hällby. Hemmanets ägare, där ristningen är belägen, hr Gottfried Eriksson, meddelade att hans fader för omkring 50 år sedan i en åker alldeles invid ristningen funnit ett svärdshandtag. (ATA Dnr 3149/25.) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Väld häll i NNV kanten av bergområde med moränavlagringar. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m SSV om åkerkant, 14 m SÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654167
Longitud: 17.276565
Lämnings-ID: L1942:3292
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 230:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3292