Hällristning L1942:2873 i Litslena 🇬🇧
Foto av Hällristning L1942:2873 i Litslena
Foto av Hällristning L1942:2873 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i buktig, sprucken översida och nordöstsluttning av berg. Ytan är 6,50x4 m (N-S). Ristningen består av ca 9 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppen är 0,20-0,30 m l. Grunt ristade. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam, 0,5-2 cm dj. Älvkvarnarna är förenade med en 0,1 m l ränna. Vid besiktningen var större delen av hällristningen täckt med ett ca 10 cm tj lager av mossa och jord. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergrygg (NÖ-SV), åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"80 m ÖSÖ om körväg, 20 m V om åkerkant, 10 SV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.650453
Longitud: 17.286886
Lämnings-ID: L1942:2873
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 240:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4d674d78-3bd5-4d6c-acec-bb622976815d